Karta informacyjna RODO

Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Gorsenia sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorsenia spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90 – 558), przy ul. Strzelców Kaniowskich 65,, adres e-mail: sklep@gorsenia.pl, numer telefonu 42-637 68 13 wew.33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000056889, numer NIP: 727-246-635, REGON: 727246635, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Administrator wskazuje, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem.

4. Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zakupu towaru..

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową sprzedaży towaru.

6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności, kurierzy i operatorzy pocztowi, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

8. Z uwagi na to, że Administrator dokonuje sprzedaży towarów na całym świecie, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do prawidłowego wykonania umowy zakupu towaru, w tym postępowania reklamacyjnego, a także terminu wynikającego z przepisów podatkowych oraz terminów przedawnienia roszczeń, przez okres 6 pełnych lat od roku zakupu towaru.

10. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: - na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; - na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.