Polityka prywatności

Sklep internetowy Gorsenia (sklep działający pod adresem http:/sklep.gorsenia.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Sklepem), szanując prawo do prywatności Użytkowników Sklepu, opracował niniejszy dokument w którym prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach.

1. Baza sklepu

Baza Sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie Sklepu przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Gorsenia Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65, 90-558 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod nr 0000056889, kapitał zakładowy 356 700,00 ZŁ, NIP 727-24-61-635, Regon: 472296868.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zakupu towaru. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu towaru.

3. Administrator danych informuje:

3.1. Klienci mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Klientom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy zakupu towaru oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, opisanego poniżej.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Sklepu polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3.4. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Klientów, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3.5. Odbiorcami danych osobowych będą banki, operatorzy płatności, kurierzy i operatorzy pocztowi, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

3.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również do czasu wyrażenia przez Klientów sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

3.7. Klientom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Sklep przetwarza dane osobowe: - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów –Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; - na potrzeby marketingu bezpośredniego –Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

4. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres: Gorsenia Sp. z o. o. ul 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65 90-558 Łódź.

5. Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.

6. W przypadku , gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności Przelewy 24 jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Przelewy 24 działającą pod adresem http://www.przelewy24.pl. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności przelewy 24 dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

3. Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Sklep posiada certyfikat. Certyfikat jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany w następujący sposób:

- w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Użytkownik zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

- w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Użytkownik może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link "Moje konto" widoczny u góry strony Sklepu, a następnie na nowo wyświetlonej podstronie kliknąć link "Wyloguj" na środku strony. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.

4. Polityka Sklepu wobec plików Cookies i adresu IP

Użytkownik korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP użytkownika organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu.

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzw. cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki cookies Sklep może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników odwiedzających Sklep, co pozwala Sklepowi na lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb Użytkownika. Dane, które Sklep gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach: - utrzymanie sesji Użytkownika, - dopasowania prezentowanej treści do preferencji Użytkownika, - tworzenia statystyk odwiedzin.

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów Sklep może skorzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.

Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty w Sklepie. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika.

Sklep nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania ponieważ może to utrudnić dokonywanie zakupów w Sklepie, a w niektórych przypadkach całkowicie to uniemożliwić.