Reklamacje i zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, bez obowiązku ponoszenia kosztów , przesyłając na adres sklepu oświadczenie o odstąpieniu wg wzoru odstąpienia , w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki.

2. Odstępując od umowy konsument zobowiązany jest odesłać na adres sklepu dostarczone zamówienie w stanie wskazującym jedynie na korzystanie w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru z wykazaniem ,w sposób nie budzący wątpliwości ,że transakcja była dokonana z udziałem sklep@gorsenia.pl,a sklep@gorsenia.pl w sposób uzgodniony z Konsumentem , dokonuje zwrotu płatności .

3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar ma wady sklep@gorsenia.pl zapewnia, w uzgodnieniu z klientem, niezwłoczną wymianę towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady. Jeśli sklep nie uczyni zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady albo towar był już wymieniany lub naprawiany przez sklep konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może ostąpić od umowy , jeżeli wada jest nieistotna.

4. W okolicznościach wskazanych w ust. 3 Konsument składa na piśmie reklamację, wg wzoru formularza reklamacyjnego dostarczonego wraz z paragonem lub pobranego ze strony internetowej sklepu.

5. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres firmy Gorsenia Sp. z o o., który pokrywa koszty dostarczenia, odpowiadające kosztom oferowanym przez sklep. § 2 ust.6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni . W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce wadliwego . W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona sklep@gorsenia.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

7. W sytuacji braku możliwości wymiany towaru sklep@gorsenia.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego- uiszczona należność jest zwracana wg jego dyspozycji albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie lub inny (za ewentualną dopłatą jeśli klient wybrał droższy produkt. Koszty przesyłki ponosi sklep@gorsenia.pl.